شرکتهای هواپیمایی برای تامین پرسنل پروازی خود اClick here to enlarge دست به استخدام میزنن . البته شرکتهای کوچکتر که صرف را در جذب نیروی دیگر شرکتها یا دانشجویان آموزشگاه های آزاد مهمانداری میبینند. بدون دادن فراخوان عمومی دست به مراجعه به آموزشگاه ها و جذب نیرو مینمایند.
شرکت هایی مثل ماهان یا ایران ایر یا اسمان خود نیروهای خود را آموزش میدهند.
البته شرکت ایران ایر به صورت آزاد آموزش و جذب مینماید.
شرکت ماهان برای تکمیل کادر مهمانداری خود هر سال اقدام به استخدام حدود ۵۰ نفر مهماندار می نماید. البته این استخدام کردن ها بنا به نیاز شرکت انجام میشود.